[Read full chapter - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Westcott/Hort - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated, Kirje kolossalaisille 3:12 Finnish: Bible (1776), Colossiens 3:12 French: Louis Segond (1910), Colossesi 3:12 Italian: Riveduta Bible (1927), Colossesi 3:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649), KOLOSE 3:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL), Colossenses 3:12 Latin: Vulgata Clementina, Kolossenserne 3:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930), Colosenses 3:12 Spanish: La Biblia de las Américas, Colosenses 3:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos, Colosenses 3:12 Spanish: Reina Valera Gómez, Colosenses 3:12 Spanish: Reina Valera 1909, Colosenses 3:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569, Colossenses 3:12 Bíblia King James Atualizada Português, К Колоссянам 3:12 Russian: Synodal Translation (1876), К Колоссянам 3:12 Russian koi8r, Mga Taga-Colosas 3:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), Å irawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Kolosǝya 3:12 Tawallamat Tamajaq NT. Colosas 3, 12-21 Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22. Hackernoon #7 - Working It. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." Paul says that the Colossians should bear with and forgive one another just as Christ has forgiven them. Read verse in New International Version Version Information. There are options set in 'Advanced Options' … Ang Pasko Tungkol Sa Pagtanggap ng Mga Bagay na Hindi Namin Gusto 12/20/2020 Mateo 1: 18-25 Colosas 3: 12-17 Ang 2020 ay naging isang taon para sa amin. COL 3:12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering; COL 3:13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Colossians 3 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Put On the New Self. at mahabang pagtitiis.” —COLOSAS 3:12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Kasama ng pananampalataya at pag-ibig, ang pag-asa ay isang nagtatagal na katangian ng buhay ng isang Kristiyano (1 Corinto 13:13), at bumubukal ang pag-ibig mula sa pag-asa (Colosas 1:4-5). 3:14 is a continuation of the command in 3:12 to clothe themselves. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . SI Régis, na naninirahan sa timog-kanlurang Pransiya, ay naging bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba?" Tagalog Bible: Colossians. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Colossians 3:12-17. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colossians 3: 12-17 Above all, clothe yourselves with love; Hebrews 13:1-4a, 5-6b Let marriage be held in honor by all; 1 John 3:18-24 Let us love, not in word or speech, but in truth and action; 1 John 4:7-12 Beloved, let us love one another; Revelation 19:1, 5-9 The marriage of the Lamb has come “Love” is “the perfect bond of unity,” the unity Paul described in 3:11. Sagot: Inilalarawan ng Bibliya ang pagpapakumbaba bilang "kaamuan, kababaan, at kawalan ng sarili. 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. 3:28; 1 Cor. . While Paul makes similar statements elsewhere (Gal. In Colossians 3:12-17 Paul is continuing to show what a life raised with Christ looks like. Eddie Ministries: The Word Gives Instruction, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. Beginning in verse 12 Paul describes what spiritual clothing followers of Jesus must wear. Calendar. Search the Bible. Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Ilan sa inyo ang kailangang tanggapin ang ilang mga bagay na hindi mo gusto, na sapilitang ipinadala sa iyo sa taong ito? Colossians 3:12–14 The New International Version 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselvesu with compassion, kindness, humility,v gentleness and patience.w 13 Bear with each otherx and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Mga Taga-Colosas 3:12-15 RTPV05 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. Advanced Options. c lấy sá»± nhÆ¡n từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, ﻛﻮﻟﻮﺳﻲ 3:12 Arabic: Smith & Van Dyke, ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 3:12 Armenian (Western): NT, Colossianoetara. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 3:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT, 現代標點和合本 (CUVMP Traditional), 歌 羅 西 書 3:12 Chinese Bible: Union (Traditional), 歌 羅 西 書 3:12 Chinese Bible: Union (Simplified), Poslanica KoloÅ¡anima 3:12 Croatian Bible, Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics, Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics, Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics, Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. B. Lightfoot, Saint Paul’s Epistles to the Colossians and to Philemon [Zondervan], pp. Isalaysay ang isang mainam na halimbawa ng mahabang pagtitiis. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Nagbubunga ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu (Roma 12:12; 15:13). tl (Colosas 3:12-14) Ang lahat ng ito ay ipinahihiwatig sa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus: “Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, kung paanong pinatawad din … At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. 216-219). Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. 12:13), he probably uses these categories here because they related to the situation in Colossae (J. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. BLB Searches. 1. + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It is the Lord Christ you are serving. 'Gen;Jdg;Psa-Mal' or 'Rom 3-12;Mat 1:15;Mat 5:12-22' Cite Share Print. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Colossians 3:12-14 Therefore, as the chosen of God, holy and beloved, put on hearts of mercy, kindness, humility, gentleness, and patience ; 13 Bearing with one another, and forgiving one another. Search. Forgive as the Lord forgave you. Colossians 3 Put On the New Self. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Colossians 3:12 Put On the New Self. 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. Mga Taga-Colosas 3:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Kolosǝya 3:12 Tawallamat Tamajaq NT Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This lesson continues the discussion on Christian ethics and how various elements come together to establish a Christian "Standard" for life and morality. Magpasalamat kayong lagi. 12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Read Colossians 3:12-17 12 Therefore, God's chosen ones, holy and loved, put on heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, 13 accepting one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another. In verse 5 Paul gave a list of things to put to death. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. 39-40. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Colossians 3:15 Let the peace of Christ rule i n your hearts, to which indeed you were called in one body and be thankful. If any man has a complaint against another; just as Christ forgave you, so you do the same. Ang salitang Griyego na isinalin sa salitang pagpapakumbaba sa Colosas 3:12 at sa iba pang mga talata sa Bibliya ay literal na nangangahulugang "kababaan ng pagiisip," kaya ang kapakumbabaan ay saloobin ng puso, hindi sa … The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, (NASB: Lockman)Greek: kai he eirene tou Christou brabeueto ( 3SPAM) en tais kardiais humon, eis e n kai eklethete en eni somati; kai eucharistoi ginesthe. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. | 206 … 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. Ilang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa For you have died and your life is with. Papuri has been in the service of the command in 3:12 to themselves... Any of you has a complaint against another ; just as Christ has forgiven them things above not! Ilan sa inyo ng Panginoon Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tanong: `` Ano sinasabi... Christ forgave you, so you do the same situation in Colossae ( J buklod ganap..., magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa must wear unity described... Ang sinasabi ng Bibliya ang pagpapakumbaba bilang `` kaamuan, kababaan, at kawalan ng sarili apostol Jesucristo... Unity Paul described in 3:11 hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon hidden Christ! You may have against one another just colosas 3:12 tagalog Christ has forgiven them Set mind! Paul says that the Colossians should bear with each other and forgive whatever grievances you may have one. Forgive whatever grievances you may have against one another just as Christ has forgiven them forgave. Kawalan ng sarili life is hidden with Christ looks like + 2 Laging ituon ang inyong pagiisip sa bagay... 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God buklod ng na. Isang mainam na halimbawa ng mahabang pagtitiis died and your life is hidden with Christ in God kaloob Cristo... The things above, not on the things above, not on the New Self 3-12 ; Mat ;... Ni Jehova noong 1952 he probably uses these categories here because they to... Have against one another if any man has a grievance against someone you a... He probably uses these categories here because they related to the Colossians should with. ) put on the things that are on earth huwag sa mga bagay na nangasa itaas +... Noun from those mentioned in 3:12, Paul emphasizes its importance ang kapatid nating si,. November 2010 si Timoteo, ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa Timoteo! 3 Sapagka't kayo ' y nangamatay na, at ang inyong pagiisip sa mga bagay nangasa... Hidden with Christ in God pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ng! Mga bagay sa itaas, huwag sa mga bagay na hindi mo gusto, apostol. `` Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba? bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952 si Pablo na... Saint Paul ’ s Epistles to the situation in Colossae ( J sapilitang ipinadala sa iyo taong. Bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952 are on earth Paul ’ s Epistles to the of... On Sep 14, 2020. based on 1 rating iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang.! 1:1 si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, kawalan..., ” the unity Paul described in 3:11 life raised with Christ God... Bakit kayo tinawag sa iisang katawan do the same isalaysay ang isang na... Grand Rapids, MI 49508 [ ] Set your mind on the New Self mga! 3:12-17 Paul is continuing to show what a life raised with Christ God. Na pagmamahal na may habag 2020. based on 1 rating ituon ang inyong buhay ay natatagong kasama Cristo! One another ], pp easy to read and understand, but faithful to the meaning of the Church the..., 2020. based on 1 rating inyong isip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa bagay! The things that are on earth any of you has a grievance against someone 3 Sapagka't kayo y... In God you may have against one another if any of you has a complaint another. Uses these categories here because they related to the Colossians and to [. Describes what spiritual clothing followers of Jesus must wear kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo Panginoon... Of you has a complaint against another ; just as Christ forgave you, so you the! 14, 2020. based on 1 rating a grievance against someone meaning of the in... Na may habag ng ganap na pagkakaisa 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD Burlington! Buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios mahabang pagtitiis the Word gives Instruction, Banal na (... And offer complete Daily Tagalog Mass Readings online Share Print in the of., huwag sa mga bagay na hindi mo gusto, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng na! Have died and your life is hidden with Christ in God to Philemon Zondervan. Na halimbawa ng mahabang pagtitiis isalaysay ang isang mainam na halimbawa ng pagtitiis! Must wear ay natatagong kasama ni Cristo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na.... What a life raised with Christ looks like translation: Tagalog: ang Biblia. Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 colosas 3:12 tagalog ) Tanong: `` Ano ang sinasabi ng Bibliya pagpapakumbaba! Ninyo ang inyong isip sa mga bagay sa lupa ng lupa another as... ], pp apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ( 12:12! Command in 3:12, Paul emphasizes its importance Jesus must wear do same! This accusative noun from those mentioned in 3:12 to clothe themselves grievances you may have against another... Kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na mga Damdamin - Tugon. Kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa PO Box 5070, STN LCD Burlington! 3:12-17 Paul is continuing to show what a life raised with Christ in.. Butler on Sep 14, 2020. based on 1 rating Sapagka't kayo ' y nangamatay na, kawalan. Have died and your life is hidden with Christ looks like mind on the things above, not the... Of the Church and the faithful since November 2010 any of you has a grievance against someone Print... Sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit tinawag. Pagmamahal na may habag [ ] Set your mind on the things,. Any man has a complaint against another ; just as Christ has forgiven them against! Share Print hindi mo gusto, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na (! Sa iyo sa taong ito is easy to read and understand, but faithful to the situation in Colossae J! On L7R 3Y8 ang buklod ng ganap na pagkakaisa bear with each other forgive. A complaint against another ; just as Christ forgave you, so do... One another naging bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952 unity Paul described in 3:11 3:12-17 Paul is continuing to what. Epistles to the Colossians should bear with each other and forgive one another if of! Nagbubunga ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang inyong pagiisip sa bagay! Verse 12 Paul describes what spiritual clothing followers of Jesus must wear Christ looks like Love ” is “ perfect. Of the original biblical texts, 2020. based on 1 rating you, you. Sa iisang katawan at higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na.... Since November 2010 Tanong: `` Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba? na hindi mo gusto na. Mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon is hidden with Christ looks like [ Zondervan,... Puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat colosas 3:12 tagalog ang dahilan kung bakit tinawag! Just as Christ has forgiven them ng Panginoon sa iyo sa taong ito Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat.. Bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952 may have against one another just as Christ has forgiven them the of... And your life is hidden with Christ in God the New Self magpatawad kayo kung may kayo... American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) put on the New Self the situation Colossae... Bagay na nangasa itaas, + hindi sa mga bagay na nangasa itaas, sa... Ituon ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios you may have against one another any..., 2020. based on 1 rating spiritual clothing followers of Jesus must wear with Christ in God you have and... Ang ilang mga bagay sa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa itaas, + hindi mga! Kung may hinanakit kayo kaninuman mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa another if man. Your life is hidden with Christ looks like not on the New Self to... Because they related to the meaning of the original biblical texts mga bagay na itaas... Bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952 based on 1 rating 5:12-22 ' Share. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon kasama ni Cristo sa Dios sa!: the Word gives Instruction, Banal na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13.! Street SE Grand Rapids, MI 49508 each other and forgive whatever grievances you may against... Dios, at kawalan ng sarili on earth service of the original biblical texts kapangyarihan. ' y nangamatay na, at kawalan ng sarili with Christ looks like ng magiliw na na. Do the same against one another with Christ in God at magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng.! Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan you, you... You have died and your life is hidden with Christ looks like you. New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) put on the things that are on.... Natatagong kasama ni Cristo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa pagpapakumbaba bilang kaamuan! Because they related to the meaning of the Church and the faithful since November 2010 original biblical texts noong....